Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

21:04
1739 17a6 390

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaGunToRun GunToRun

September 03 2017

ejze
15:18
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/

September 02 2017

15:43
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaGunToRun GunToRun

September 20 2017

21:04
1739 17a6 390

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaGunToRun GunToRun

September 03 2017

ejze
15:18
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/

September 20 2017

21:04
1739 17a6 390

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl